Vyhlásenie vlastností výrobkov

Uvádzanie stavebných výrobkov na trh EU

Od 1.7.2013 platí pre všetkých Výrobcov stavebných produktov v EU povinnosť označovania stavebných produktov podľa nariadenia EP a Rady (EU) č. 305/2011. Týmto nariadením sa stanovujú harmonizované podmienky pre uvádzanie stavebných výrobkov na trh EU.

Pre stavebné výrobky uvádzané na trh po 1.7.2013 musí Výrobca:

  • vypracovať Vyhlásenie o parametroch
  • opatriť výrobok značením CE

v prípade, že pre stavebný výrobok existujú harmonizované normy. V tomto prípade je ňou STN EN 14351-1:2006 + A1:2010 Stavebné výrobky uvedené na trh pred 1.7.2013, v súlade s predchádzajúcou legislatívou, sú považované za vyhovujúce podľa nového nariadenia 305/2011.

Pozor:

Pod pojmom „Uvedenie na trh“ sa rozumie prvé dodanie stavebného výrobku na trh EU. Znamená prvý vstup každého jednotlivého kusu výrobku, alebo dodávky na trh jednotlivo. Nie je to teda jednorázový akt vzťahujúci sa k prvému uvedeniu typu výrobku na trh, ale vzťahuje sa ku každému jednotlivému výrobku (napr. každému oknu). Prvým dodaním je myslený okamžik, kde je výrobok odovzdaný zo štádia výroby niekomu ďalšiemu (napr.distribútorovi). Nie je tým teda myslené dodanie na trh prvého kusu rovnakého druhu výrobku. Druhé a ďaľšie dodanie je potom dodaním napr. od distribútora ďalšiemu distribútorovi, alebo koncovému spotrebiteľovi.

Vyhlásenie o parametroch:

Týmto dokumentem výrobca prehlasuje a nesie zodpovednosť za to, že jeho výrobok spĺňa deklarované hodnoty a normy vzťahujúce sa ku produktu. Vystavuje sa na základe technickej dokumentácie, ktorú tvorí:

  • Počiatočná skúška typu (preukaz dodaného výrobku)
  • Vlastná kontrola výroby

CE označenie sa umiestňuje ako štítok na produkte. Jeho hlavnou úlohou je identifikácia Výrobcu a dohľadateľnosť výrobku po zabudovaní. Každý náš výrobok je na Produktovom CE štítku jednoznačne identifikovateľný číslom zákazky a číslom položky.

Kópie Vyhlásení o vlastnostiach výrobkov, ktoré sú dodávané na trh, poskytuje Výrobca buď v tlačenej, alebo elektronickej podobe.